പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ
കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാമിഷൻ അതോറിറ്റി
Application for admission to the Standard X Equivalency Course

പത്താംതരം തുല്യതാ കോഴ്സ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം 2024-2025 BATCH 18

രജിസ്റ്റർ നമ്പർ
Temporary Register Number
രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ലഭിച്ചവർ പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ പ്രിന്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .
മലയാളം കന്നഡ തമിഴ്
 
 
 


Copyright © Keltron 2018