കേരള സർക്കാർ
GOVERNMENT OF KERALA
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്
GENERAL EDUCATION DEPARTMENT
കേരളം സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാമിഷൻ അതോറിറ്റി
KERALA STATE LITERACY MISSION AUTHORITY

ഹയർ സെക്കണ്ടറി തുല്യതാ കോഴ്സ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം 2022-2024 BATCH-7

APPLICATION FOR ADMISSION TO THE HIGHER SECONDARY EQUIVALENCY COURCE  2022
രജിസ്റ്റർ നമ്പർ
Temporary Register Number
രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ലഭിച്ചവർ പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ പ്രിന്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .
മലയാളം കന്നഡ
 
 
 
 
 
 
 


39